top of page

עבירות צווארון לבן

המשפט הפלילי הינו כלי משפטי לצורך הסדרת חיי החברה במדינה, הוא כולל בתוכו כללים של איסורים החלים על כל אזרחי המדינה ללא הבדל. הפרות של איסורים אלו יגררו לרוב חקירה משטרתית שבסיומה יוחלט האם להגיש כתב אישום כנגד מפר האיסור ו/או סיום החקירה ללא העמדה לדין.

ההליך הפלילי מוסדר בחוק סדר הדין הפלילי, שם קבועים הכללים לפיהם יועמד לדין מי שעבר עבירה שבגינה הוחלט להעמידו לדין. המאשימה בהליך הפלילי היא המדינה באמצעות זרועות שלה כאשר המוכרות שבהן הינן שלוחות התביעות המשטרתיות ופרקליטות המדינה. חשוב להדגיש כי כאשר מוגש כתב אישום כנגד חשוד בביצוע עבירה וישנה האפשרות שבמקרה של הרשעה יוטל עליו עונש מאסר מאחורי סורג ובריח קיימת חובת ייצוג על-ידי סנגור.

החוק אף קובע כי לחשוד שנחקר במשטרה יש את הזכות להיוועץ עם עו"ד בטרם חקירתו- זכות זו הינה זכות חוקתית.

 

מעצרים:

  • הליך מעצר הינו צעד שננקט ל-ידי המשטרה לצורך חקירה במקרים בהם נדרש מעצרו של החשוד בביצוע עבירה וזאת בשל מסוכנתו ו/או בשל החשש לשיבוש מהלכי חקירה, מעצר זה הינו מעצר ראשוני בו סמכות המשטרה להחזיק חשוד הינה ליממה בלבד!  עם מעצרו של חשוד לצרכי החקירה ו/או בשל מסוכנתו קמה לו הזכות להיוועץ עם עו"ד בטרם חקירתו. במקרה שבו נדרש להמשיך ולהחזיק חשוד במעצר בשל צרכי החקירה יש להביאו בפני שופט שיחליט על המשך החזקתו במעצר או יורה על שחרורו בתנאים מגבילים ו/או ללא תנאים. הדיון בהארכת המעצר יתבצע אף הוא רק בנוכחות סנגור ולכן ישנה חשיבות רבה בבחירת הסנגור שזהו תחום התמחותו שייצג בבקשה להארכת המעצר.

 

כתבי אישום:

  • לאחר חקירת המשטרה וככל שישנה תשתית ראייתית הקושרת את החשוד לעבירות בגינן הוא נחשד ועליהן הוא נחקר,  ממליצה לרוב המשטרה להגיש כנגדו כתב אישום, כתב האישום מוגש לבית המשפט שבסמכותו לדון לפי סוג העבירה, לאחר הגשת כתב האישום החשוד עובר מסטאטוס של " חשוד " לסטאטוס של " נאשם " ומתחיל הליך שבסופו מחליט בית המשפט האם להרשיע את הנאשם או לזכותו מהאישום. עם הגשת כתב האישום קמה לנאשם הזכות לייצוג על-ידי סנגור ובית המשפט לא ידון באישום מבלי שהנאשם מיוצג על ידי סנגור. ככל ויורשע הנאשם יגזור בית המשפט עליו בית המשפט עונש, במקרה בו הוא יזוכה מהאישום ימחק ההליך והנאשם ישוחרר. בחירת סנגור שתחום המשפט הפלילי היא התמחותו הינה קריטית שכן, להליך הפלילי יש סדר דין מוגדר ונדרש ידע ושליטה ברזי ההליך ובניהולו שיש בהם כדי להשפיע על התוצאה הסופית.

bottom of page